Matematika PLUS

Cilj tečaja Matematika PLUS je produbiti razumijevanje matematičkih koncepata s kojima se učenici susreću na redovnoj nastavi, proširiti ih dodatnim sadržajima u svrhu stjecanja šireg spektra znanja i razvoja vještina uz poticanje kreativnog razmišljanja i rješavanja složenijih problema, te pripremu polaznika za višu razinu primjene matematičkih strategija. Tečaj je namijenjen visokomotiviranim i potencijalno darovitim učenicima koji se žele baviti naprednom matematikom, dublje istraživati matematičke koncepte i razvijati matematičke vještine na naprednoj razini. Učenici će temeljem usvojenih matematičkih znanja samostalno, individualno ili suradnički, otkrivati i primjenjivati matematičke koncepte u raznim matematičkim i, općenito, STEM područjima kao i situacijama iz stvarnoga života. Radit se u manjim skupinama, a učenike će se pripremati i za različite razine natjecanja.

“Neki matematičar je rekao da zadovoljstvo leži – ne u otkrivanju istine, nego u njenu traženju.” (Lav Tolstoj)


Želimo motivirati učenike da se bave matematikom, razvijaju matematičke sposobnosti i matematičko mišljenje, s naglaskom razvoja potencijala svakog učenika.

Naglasak tečaja je na istraživačkom pristupu, razvoju kritičkog mišljenja, kreativnosti i znatiželje učenika kako bi razvijali sposobnost primjene matematičkog mišljenja i modeliranja, bez obzira na oblik rada prema kojem se izvodi i nastavne metode koje se pri tome koriste. Učenici su aktivni sudionici, pri čemu istraživanjem i pronalaskom vlastitih ideja konstruiraju vlastita znanja i razvijaju svoje sposobnosti.

 
🚀 Korištenje digitalnih obrazovnih sadržaja omogućava vizualizaciju apstraktnih matematičkih koncepata često teško prikazivih na tradicionalan način. Zato će se u radu, gdje god je to primjenjivo, koristiti suvremeni programi dinamične matematike (poput GeoGebre) kako bi se učenicima olakšalo njihovo razumijevanje kroz problemsko učenje, učenje otkrivanjem i istraživanjem. Time se promiču znatiželja i kritičko razmišljanje.

ISTRAŽI: Pouzdanost aritmetičke sredine

💡 Rješavanje problemskih zadataka omogućuje primjenu teorijskih znanja, povezivanje i primjenu različitih koncepata i strategija rješavanja problema te razvijanje analitičkog i kritičkog razmišljanja i logičkog zaključivanja.

Okušaj se u sljedećem izazovu: Pogled kroz prozor
IZAZOV 1. Pogled kroz prozor

🧩 Diferenciranim oblicima rada i učenjem u dinamičnom okruženju u manjoj grupi učenika poticat će se povećanje motiviranosti i osobnog angažmana, kao i razvoj socijalnih vještina kroz interakciju i suradnju s ostalim učenicima, uz uvažavanje individualnih sposobnosti i interesa, inicijative i potrebe za samostalnim radom.

Aktivnosti tečaja izvodit će se sukladno domenama i odgojno-obrazovnim ishodima propisanim kurikulumom za nastavni predmet Matematika za osnovne škole s ciljem postizanja iznimne razine usvojenosti, koja učenicima može koristiti i kao priprema za natjecanje, i omogućavanja visokomotiviranim i potencijalno darovitim učenicima brži i kvalitetniji napredak.

Ishodi:

 • Produbiti matematička znanja i razvijati matematičke vještine.
 • Poticati razvoj matematičkog mišljenja i strategija rješavanja problema.
 • Poticati razvoj vještina kritičkog mišljenja i svjesnog korištenja strategija rješavanja problema.
 • Razvijati apstraktno mišljenje i logičko zaključivanje.
 • Razvijati vještine kreativnog i inovativnog rješavanja problema.
 • Koristiti matematičke metode i alate s razumijevanjem.
 • Koristiti matematički jezik i pismo.
 • Prepoznati ulogu matematike u razvoju suvremenog društva.
 • Poticati razvoj digitalne kompetencije.
 • Razvijati pozitivan stav prema matematici, vlastitom razvoju i napretku.
 • Poticati kritički pristup vlastitom radu.
 • Ojačati samopoštovanje i razvijati pozitivnu sliku o sebi.
 • Surađivati s vršnjacima u planiranju i provedbi zadataka te razvijati svoje suradničke i komunikacijske vještine.

Uzrast:

Radionice tečaja Matematika PLUS namijenjene su osnovnoškolcima od 4. do 8. razreda. Radionice će se odvijati u skupini od najviše 15 polaznika. Broj skupina ovisi o broju prijavljenih polaznika.

Voditelj(i) i termin(i) održavanja:

Aleksandra-Maria Vuković, e-pošta: aleksandra.maria.vukovic@mik.hr
Veronika Drk, e-pošta: veronika.drk@mik.hr
UTORAK i/ili ČETVRTAK 19:15 - 20:45