FROM ZERO TO STEM HERO

MEĐIMURSKI INFORMATIČKI KLUB

Bana Josipa Jelačića 22b

40000 Čakovec

OIB: 96823550116

 

OBAVIJEST O NADMETANJU ZA NABAVU OPREMA ZA PROVEDBU VIŠEDNEVNIH STEM RADIONICA

 

Nabava se provodi temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., UP.04.2.1.10.0145 i Priloga III “Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi“ u svrhu provedbe projekta pod nazivom: FROM ZERO TO STEM HERO.

 

NAZIV NABAVE: NABAVA OPREMA ZA PROVEDBU VIŠEDNEVNIH STEM RADIONICA

 

Referentni broj nabave: Nabava 2

 

  1. NAZIV I ADRESA NARUČITELJA

 

MEĐIMURSKI INFORMATIČKI KLUB

Bana Josipa Jelačića 22b

40000 Čakovec

OIB: 96823550116

 

Podaci o osobi zaduženoj za kontakt:

Ime i prezime osobe za kontakt: Dejan Drabić

Broj telefona: 098 331 114

Adresa elektroničke pošte: nabava@mik.hr

 

  1. OSNOVNE INFORMACIJE O PREDMETU NABAVE

 

Predmet nabave su oprema i roba potrebni za razvoj i provedbu (višednevnih) lokalnih radionica sa svrhom popularizacije STEM-a u sklopu projekta "From Zero to STEM Hero“.

Predmet nabave podijeljen je u grupe:

GRUPA 1 Informatička oprema
GRUPA 2 Robotička oprema
GRUPA 3 Oprema za laboratorij matematike
GRUPA 4 Oprema za laboratorij kemije
GRUPA 5 Alati za strojarstvo i modelarstvo
GRUPA 6 Radionički namještaj
GRUPA 7 Laserski stroj
GRUPA 8 Potrošni materijal za radionice modelarstva
GRUPA 9 Uredski potrošni materijal

 

sve sukladno opisima i specifikacijama u troškovniku.

 

Ukupna procijenjena vrijednost predmeta nabave iznosi 107.039,83 EURA (bez PDV-a), odnosno   po grupama:

GRUPA 1 Informatička oprema 54.202,95 €
GRUPA 2 Robotička oprema 23.064,99 €
GRUPA 3 Oprema za laboratorij matematike 736,10 €
GRUPA 4 Oprema za laboratorij kemije 3.386,94 €
GRUPA 5 Alati za strojarstvo i modelarstvo 6.222,88 €
GRUPA 6 Radionički namještaj 6.490,62 €
GRUPA 7 Laserski stroj 10.667,00 €
GRUPA 8 Potrošni materijal za radionice modelarstva 1.935,50 €
GRUPA 9 Uredski potrošni materijal 332,85 €

  1. ROK ZA DOSTAVU PONUDA

Ponuditelj svoju ponudu mora dostaviti najkasnije do 03.02.2023. godine do 09:00 sati.

 

Ponuditelj dostavlja ponudu u papirnatom ili elektroničkom obliku.

 

U slučaju dostave ponude u papirnatom obliku, ponuditelj dostavlja ponudu u zatvorenoj omotnici (poštom ili osobno) koja sadrži:

  1. naziv i adresa Naručitelja
  2. naziv i adresa ponuditelja (na poleđini ili gornjem lijevom uglu omotnice)
  3. naziv predmeta nabave
  4. naznaka »ne otvaraj«.

 

Omotnica se dostavlja na adresu naručitelja Međimurski informatički klub, Bana Josipa Jelačića 22/B, 40000 Čakovec, 1. kat, soba br. 5.

 

U slučaju dostave ponude u papirnatom obliku ponuda mora biti dostavljena na navedenu adresu prije isteka roka za dostavu ponuda.

 

U slučaju dostave ponude u elektroničkom obliku, ponuditelj dostavlja ponudu na elektroničku poštu nabava@mik.hr, a iz predmeta elektroničke pošte mora biti vidljivo da se radi o ponudi i o kojem predmetu nabave je riječ.

 

U slučaju dostave ponude u elektroničkom obliku ponuda mora biti vidljiva na poslužitelju naručitelja prije roka za dostavu ponuda.

 

  1. JEZIK NA KOJEM PONUDA MORA BITI PRIPREMLJENA I DOSTAVLJENA

 

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

 

  1. ELEKTRONIČKA ADRESA NA KOJU SE MOGU ZATRAŽITI DODATNE INFORMACIJE

 

Ime i prezime osobe za kontakt: Dejan Drabić

Broj telefona: 098 331 114

Adresa elektroničke pošte: nabava@mik.hr

 

Gospodarski subjekti mogu za vrijeme roka za dostavu ponuda zahtijevati objašnjenja i izmjene vezane uz dokumentaciju za nadmetanje. Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između naručitelja i gospodarskih subjekata može se obavljati isključivo na hrvatskom jeziku putem elektroničke pošte: nabava@mik.hr.

 

Ako je potrebno, gospodarski subjekt može dostavljati zahtjeve za dodatnim informacijama u vezi s dokumentacijom za nadmetanje najkasnije tijekom šestog dana prije isteka roka za dostavu ponuda. Ako zahtjev za dodatnim informacijama nije bio pravovremen, Naručitelj nije obvezan odgovoriti na isti.