Algoritmi u programskom jeziku Logo

Udruga Međimurski informatički klub (MIK) provela je program "Logo za najmlađe" u suradnji s udrugom Mladi informatički stručnjaci (MIS). Radionice su se održavale u prostorima partnera Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje (TICM). Program je sufinanciran od strane Hrvatskog saveza informatičara (HSIN). 

Fokusirana na podučavanje osnova programiranja i korištenje alata FMSLogo, radionica je pružila stimulirajuće iskustvo učenicima s većom sklonosti ka rješavanju matematičkih i logičkih zadataka.

Prvi korak radionice bio je upoznavanje s alatom FMS Logo i efikasno korištenje njegovih funkcija u rješavanju zadataka. Učenici su brzo usvojili osnovne naredbe programskog jezika Logo, uključujući naredbe za crtanje, postavljanje svojstava kornjače te korištenje petlji za ponavljanje.

Radionica je dalje obuhvatila teme poput varijabli, grananja programa, izrade potprograma te njihovog međusobnog povezivanja. Učenici su naučili o riječima, rečenicama te osnovnim operacijama vezanim uz tekst. Poseban naglasak stavljen je na rad s listama i operacijama koje se koriste u tom kontekstu.

Kroz radionicu, učenici su bili potaknuti na osmišljavanje načina rješavanja problemskih zadataka, razvijajući vještine algoritamskog razmišljanja. Prezentacija i argumentacija vlastitih stavova, ideja i rješenja postale su ključni aspekti, potičući razvoj kritičkog razmišljanja.

Učenici su savladali područja iz matematike bitna za rješavanje grafičkih zadataka, uključujući kuteve, geometrijske likove te koordinatni sustav. Ovaj pristup je omogućio integraciju teorijskih matematičkih pojmova s praktičnom primjenom u programiranju.

Cilj radionice nije bio samo usvajanje tehničkih vještina programiranja, već i poticanje razvoja kreativnosti, snalažljivosti i kritičkog razmišljanja. Učenici su naučili kako primijeniti stečena znanja u rješavanju stvarnih problema, čime su dodatno razvijali svoje vještine.

Radionica "Logo za Najmlađe" pružila je učenicima ne samo priliku da se upuste u svijet programiranja već i da razviju važne matematičko-logičke vještine. Kroz aktivnosti usmjerene na suradnju, rješavanje problemskih zadataka i prezentaciju ideja, učenici su stekli temeljne kompetencije koje će im biti korisne u budućem učenju i razvoju.

Posted by mikadmin